Review authors

นักวิจัยการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Review author)

ทำอย่างไรหากต้องการเป็นนักวิจัย (Review author) ร่วมกับเรา

เรา ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่สนใจการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane Review) ร่วมกับ Thai Cochrane Network หากท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมกับ Cochrane Review Group ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของท่าน แต่ถ้าหากไม่มีกลุ่มที่ตรงความเชี่ยวชาญโดยตรง ท่านสามารถลงทะเบียนระบุความสนใจโดย ตั้งกลุ่มใหม่ได้ เมื่อท่านเข้าร่วมกับ Cochrane Review Group จะได้รับการสนับสนุน การบริการแหล่งข้อมูล และได้รับการอบรมเพื่อช่วยในการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Systematic Review) อีกทั้งผลงานวิจัยยังถือเป็นงานระดับนานาชาติเมื่อได้รับการตีพิมพ์ใน The Cochrane Library

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์สามารถติดต่อ รองศาสตราจารย์วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ได้ที่  wsomboonporn@yahoo.com

การทำงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ Cochrane Systematic Review จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนของบรรณาธิการดังนี้

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนหัวข้อ (Titles)
การลงทะเบียนหัวข้อต้องติดต่อผู้ประสานงานของ Cochrane Review Group นั้นๆ โดยต้องเป็นหัวข้อที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและคำถามงานวิจัยต้องเหมาะสมสอด คล้องกับมาตรฐานของ Cochrane โดยเป็น Intervention ที่เกี่ยวกับปัญหาการดูแลรักษาผู้ป่วย

2. ขั้นตอนการทำโครงร่าง (Protocols)
หลัง จากที่หัวข้อได้รับการตอบรับแล้วจะเป็นขั้นตอนการเขียนโครงร่าง (Protocols) เพื่อบอกถึงแผนงานว่าท่านจะทำอะไรและทำอย่างไร นักวิจัย (Review author) ต้องส่งโครงร่าง (Protocols) ไปยังทีมบรรณาธิการภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้หัวข้อแล้ว โดยใช้โปรแกรม RevMan ในการเขียนและแก้ไขงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane Systematic Review)

3. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม (Reviews)
เมื่อ โครงร่าง(Protocols) ของท่านได้รับการตีพิมพ์แล้วจึงเริ่มดำเนินการทบทวนวรรณกรรม กำหนดการส่งงานวิจัย คือ ในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากได้รับการอนุมัติผ่านโครงร่าง (Protocols) แต่ไม่เกิน 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกับทีมบรรณาธิการ หลังจากที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของท่านได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับการตี พิมพ์ใน The Cochrane Library

4. ขั้นตอนการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (Updating)
ผล งานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane Review) นั้น จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันทุกๆ 2 ปี นับจากวันสุดท้ายของการค้นคว้าวรรณกรรม แต่หากทีมบรรณาธิการเห็นว่างานวิจัย (Review) นั้นล้าสมัยและนักวิจัย (Review author) ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทีมบรรณาธิการอาจพิจารณายกความรับผิดชอบการทบทวนวรรณกรรมให้แก่คนอื่นที่ สนใจแทนหรือถอนงานวิจัย (Review) นั้นออกจาก The Cochrane Library โดยขั้นตอนการการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (Updating) จะคล้ายกับขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม (Reviews)

แหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัย (Review author) :
• คู่มือ Cochrane สำหรับการทำ Systematic Review of Intervention
• เวบไซด์เกี่ยวกับ RevMan –เอกสารที่เกี่ยวข้องและโปรแกรมสำหรับการเตรียมพร้อมในการทำและปรับปรุงงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane Review)
• GRADEpro – โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างตาราง SoF ในการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์  (Cochrane Systematic Review)
• Cochrane Style Resource –เปรียบเทียบงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane Review) ของท่านกับคู่มือแนะนำรูปแบบทางการ
• การใช้ Individual Patient Data – เอกสารสไดล์ Power Point
• การตีพิมพ์งานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Review) ซ้ำ- คำอธิบายขั้นตอนและแบบฟอร์มการอนุญาตหากต้องการตีพิมพ์งานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Review) ซ้ำในวารสารวิชาการอื่น ๆ
• คู่มือแนะนำการทำรายงานต่างๆ
- CONSORT
- PRISMA (หรือ QUOROM)
- STROBE
- EQUATOR Network
• ข้อมูลเกี่ยวกับ Cochrane Diagnostic Test Accuracy Group
• วันสิ้นสุดการส่งงานวิจัย (Review)

การจัดอบรม (พบปะตัวต่อตัว)

สามารถติดต่อ Cochrane Centre และ Review Groups เกี่ยวกับข้อมูลการจัดอบรมและหลักสูตรในการจัดทำ Review ได้ โดยกิจกรรมต่างๆจะระบุไว้ที่เวบไซด์ของ Cochrane เกี่ยวกับ Workshop ที่นี่

การจัดอบรม (ทางออนไลน์)

• เรียนรู้เอกสารและสื่อต่างๆ  - เรียนรู้ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมด้วย Module ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย Cochrane Reviewers’Handbook ที่ช่วยเพิ่มทักษะในการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ของท่านให้ประสบความสำเร็จ


แหล่งข้อมูลการอบรมจัดทำโดยองค์กรอื่น

• การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ – คู่มือแนะนำในการทำ Reviews และ Dissemination จัดทำโดย NHS Centre