ผลงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ของเรา

ผลงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Review)

นับตั้งแต่ก่อตั้ง Cochrane Thailand นักวิจัยไทยได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มทบทวนวรรณกรรม 31 กลุ่ม มีงานทบทวนวรรณกรรมตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (full reviews) 94  เรื่อง  Protocol 17  เรื่อง และ Registered Title 38 เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน The Cochrane Library (ปรับปรุงเมื่อเดือน ตุลาคม 2017) หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cochrane Review ในประเทศไทยดูเพิ่มเติมได้ที่นี่