การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือ บุคคลากรกรมควบคุมโรค 

บทสรุปย่อ

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรคให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) สอดคล้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม