Funding and support

การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

• The UK Cochrane Centre และ The Australasian Cochrane Centre เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลและให้การสนับสนุนทางเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งหน่วยงานและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัย เชิงสังเคราะห์ ปีละ 2 ครั้ง

• โครงการพิเศษของ WHO ด้านการวิจัย พัฒนา และอบรมวิจัยเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการวิจัยเชิงสังเคราะห์ด้านการอนามัยเจริญพันธุ์  ตัวอย่างเช่น การให้ทุน Fellowship สำหรับทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ (review) ด้วยการสนับสนุนด้านสถิติและให้ข้อแนะนำจากบรรณาธิการกลุ่มต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา

• หน่วยงาน UK Department for International Development มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (University of Liverpool) ได้สนับสนุน รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมการอบรมการวิจัย

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนให้ดำเนินโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโสซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการทำวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกและการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Systematic review และ meta-analysis) และสนับสนุนทุนแก่นักวิจัยไทยที่สนใจร่วมทำวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane review) ร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ของ Cochrane ณ ต่างประเทศ โดยทุน Fellowship จะมอบให้แก่นักวิจัยที่ต้องการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ให้เสร็จสมบูรณ์ (Cochrane review)

• กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่นักวิจัย (Cochrane authors)

• โครงการ SEA-ORCHID ได้สนับสนุนและช่วยเหลือ Thai Cochrane Network ในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดอบรมและสนับสนุนนักวิจัย (Review authors) ในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนจาก Welcome Trust และ Australian National Health and Medical Research Council โดยมุ่งสนับสนุนเกี่ยวกับเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) และการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Research synthesis) แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลคนไข้ระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด ซึ่งหน่วยงาน

สำหรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น อาทิเช่น  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันภาษาบริติชเคาซิล เป็นต้น 

ทุนวิจัย

• ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
เป็นโครงการสนับสนุนนักวิจัยไทยที่สนใจร่วมทำวิจัยเชิงสังเคราะห์และตีพิมพ์ผลงานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ของ Cochrane (Cochrane Review Group) โดยทุน Fellowship นี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงบางส่วนในการทำวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มต่าง ๆ ของ Cochrane ณ ต่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทุน กรุณาติดต่อ
ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์   
pisake@kku.ac.th   หรือ รศ.มาลินี เหล่าไพบูลย์ malinee@kku.ac.th

• ทุน Cochrane Collaboration Visiting Fellowship

องค์กร Cochrane Collaboration ได้ให้การสนับสนุนทุน Visiting Fellowship เพื่อสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการผลิตงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ให้มีคุณภาพ โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานของ Cochrane ทั่วโลก (โดยการจ้างหรือได้รับกิตติมศักดิ์) ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ผลิตงานวิจัย ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ หรือส่งเสริมการเข้าถึงงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane review)

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครทุกปีและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เดินทางไปทำงานร่วมกับ Cochrane กลุ่มต่างๆ ทั่วโลก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

หากท่านสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่