การประชุมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ ผู้เขียนงานทบทวนวรรณกรรมหน้าใหม่ / นักวิจัย/ ผู้ที่วางแผนจะทำ Cochrane review

บทสรุปย่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการใน 2 วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ที่เข้าร่วมสามารใช้ Cochrane Library และพัฒนาศักยภาพของผู้เขียน Cochrane review