การประชุมเชิงปฏิบัติการ: Introduction to using and producing Cochrane reviews 13-14 พฤศจิกายน 2017

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ ผู้เขียนงานทบทวนวรรณกรรมหน้าใหม่ / นักวิจัย/ ผู้ที่วางแผนจะทำ Cochrane review

บทสรุปย่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการใน 2 วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผู้ที่เข้าร่วมสามารใช้ Cochrane Library และพัฒนาศักยภาพของผู้เขียน Cochrane review

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ลิ๊ก!

เวลาและสถานที่

13-14 พฤศจิกายน 2017

ห้องประชุม1-2 ชั้น 18 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น